دوره بازارکار برنامه نویسی و مهندسی کامپیوتر در ایران و مصاحبه های شغلی – آکادمی ساز